Канцеларија за борбу против дрога, као служба Владе Србије задужена за координацију политике дрога и надзор над спровођењем Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период од 2014-2021. године, као основног документа у овој области, спровела је у сарадњи са, са Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA) из Лисабона, евалуацију Акционог плана за период 2014-2017. године као преатећег оперативног документа за спровођење саме Стратегије.

Поступак је започет у јуну месецу, у периоду од 12. до 16. јуна, током којег су обављени интервјуи са представницима свих значајних институција задужених за спровођење
Стратегије и Акционог плана. На основу прикупљених информација, представници EMCDDA сачинили су извештај о реализацији активности предвиђених Акционим планом. Ова процена преставља, до сада најзначајнију и најширу анализу стања у спровођењу политике дрога у Републици Србији.

Завршни извештај не представља само пресек тренутног стања, већ је и полазна основа за израду новог Акционог плана 2018-2021. године. Ценећи рад свих институција које су учествовале у спровођењу Акционог плана, као и помоћ коју су нам пружили представнци Европског центра за праћење дрога и зависности од
дрога, Канцеларија за борбу против дрога објаљује овај извештај.