На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1806/2020 од 28.02.2020. године и 51 број 112-6759/2020 од 27.08.2020. године, Канцеларија за борбу против дрога оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА

 

I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцеларија за борбу против дрога, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2
II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за подршку пословима координације и организације борбе против дрога, у звању саветник, у Групи за послове из области борбе против дрога – 1 извршилац
Опис послова: Прикупља и анализира објективне, упоредиве и поуздане податаке о дрогама; сарађује са организацијама цивилног друштва и невладиним сектором у области сузбијања злоупотребе дрога; учествује у изради свих правних аката који се односе на регулисање питања борбе против дрога; учествује у изради стандардизованих годишњих извештаја о дрогама и области борбе против дрога; учествује у међународној сарадњи у циљу усклађивања националних прописа из области борбе против дрога са прописима Европске уније; учествује у праћењу спровођења Акционог плана за спровођење националне Стратегије о спречавању злоупотребе дрога, посебно обавеза које проистичу из Преговарачког поглавља 24 – правда, слобода, безбедност у оквиру приступних преговора републике Србије са Европском унијом; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

2. Радно место за подршку пословима праћења активности и анализе мера у борби против дрога, у звању саветник, у Групи за послове из области борбе против дрога – 1 извршилац
Опис послова: Учествује у спровођењу превентивних мера и едукације везане за борбу против дрога, са становишта информисања грађана о утицају и штетности истих, креира, координира и спроводи едукативне кампање; учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката финансираних од стране Европске уније и пројеката других међународних организација везаних за делокруг рада Канцеларије; припрема предлоге мера у циљу смањења потражње дрога и унапређења система спровођења и координације активности превенције; прати активности Канцеларије у области борбе против дрога и израђује месечне извештаје о раду Канцеларије и објављује их на сајту; остварује сарадњу са медијима, одговара на писмене и усмене упите шире јавности, врши организацију и вођење конференција, осмишљава, припрема и организује интервјуе и јавне наступе за потребе директора; прикупља и анализира статистичке податке о процени ризика од употребе дрога, води евиденцију и саставља годишње извештаје на основу прикупљених података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

III Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Компетенције које се проверавају у изборном поступку :
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

1. Провера општих функционалних компетенција
• „Организација и рад државних органа Републике Србије” – провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникација” – провераваће се путем симулације (писмено). У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције. Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs .

2. Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1. Радно место за подршку пословима координације и организације борбе против дрога, проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:
1) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језици (Енглески језик, ниво Б1), провераваће се писмено, путем теста.
2) Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући способносткритичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено, путем симулације;
3) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – професионално окружење и прописи из надлежности и организације рада (Стратегија о спречавању злоупотребе дрога, Уредба о оснивању Канцеларије за борбу против дрога) – провераваће се писмено, путем симулације.
За радно место под редним бројем 2. Радно место за подршку пословима праћења активности и анализе мера у борби против дрога, проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:
1) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језици (Енглески језик, ниво Б1), провераваће се писмено, путем теста.
2) Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – послови односа с јавношћу (методологија и алати за прикупљање и анализу података) – провераваће се писмено, путем симулације;
3) Посебна функционална компетенција за одређено радно место – професионално окружење и прописи из надлежности и организације рада (Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја) – провераваће се писмено, путем симулације.
У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно место „Енглески језик” (ниво Б1), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Енглески језик, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Канцеларије за борбу против дрога www.kzbpd.gov.rs.
3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије за борбу против дрога www.kzbpd.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Канцеларије за борбу против дрога, Нови Београд, Булевар Михајла Пупуна бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VII Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VIII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) / кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
IX Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије за борбу против дрога, Палата „Србија“, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд.
X Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 12. новембра 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама. Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 – источно крило.
Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Канцеларије за борбу против дрога, Палата „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 – источно крило.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

XI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на адресу Канцеларије за борбу против дрога, Палата „Србија“, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног места) ”.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Неда Макевић, тел: 011/311-34-92, у периоду од 10,00 до 12,00 часова

НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Канцеларије за борбу против дрога, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Образац пријаве за радно место 1
Образац пријаве за радно место 2