Конкурс

Датум објаве: 10.09.2020.  Датум истека рока за пријављивање: 18.09.2020.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА, 11070 Нови, Булевар Михајла Пупина 2

II Радна места која се попуњавају:

Руководилац Групе, звање Виши саветник Група за послове из области борбе против дрога

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Опис послова: Руководи групом, планира рад државних службеника у групи, пружа стручна упутства, координира и надзире њихов рад; координира активности у области борбе против дрога са државним органима и даје мишљења на стратешка документа и законе који се тичу спровођења политика у  области борбе против дрога; прикупља и  анализира податке о дрогама и прати усклађивање података према препорукама Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA); координира спровођење Стратегије и Акционог плана из области борбе против дрога; учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката финансираних од стране Европске уније и пројеката других међународних организација везаних за делокруг рада Канцеларије; учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се уређује област дрога и борбе против дрога и њихово усклађивање са прописима Европске уније; даје препоруке и предлоге за спровођење међународних конвенција из области борбе против дрога;  прати рад одговарајућих комисија и других радних тела из области борбе против дрога; обавља и друге послове које одреди директор.

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правнe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд

Образац пријаве – Документ
Текст конкурса – Документ