ОBLASTI SUZBIJANJA ZAVISNOSTI

Prevencija zloupotreba droga

Smanjenje štete

Lečenje i psihosocijalni tretman

Resocijalizacija i reintegracija

Korisni linkovi

Nacionalnom strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine (Sl.glasnik br.1 / 15) i njenim akcionim planom za period 2014-2017. godine predviđeno je da nosioci aktivnosti, pored Kancelarije za borbu protiv droga budu:

Кancelarija za borbu protiv droga